Prihlásenie cez portál slovensko.sk

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom

Použite občiansky preukaz, doklad o pobyte alebo alternatívny autentifikátor.

Prihláste sa ako obyvateľ inej krajiny EÚ

Použite prihlasovací prostriedok vydaný v krajine Európskej únie.

Viac o prihlásení občanov z inej krajiny EÚ

Prihláste sa cez sociálne siete

Podporujeme prihlásenie cez Facebook, Twitter, Google alebo účet Microsoft.zatvoriť zatvoriť

Prihláste sa pomocou jednej zo sociálnych sietí
Prihláste sa pomocou mena a hesla

Viac o prihlásení pomocou mena a hesla

Prihlásenie mobilnou aplikáciou

Spustite na Vašom zariadení aplikáciu slovensko.sk - Prihlásenie a zvoľte možnosť Prihlásiť na slovensko.sk.

Postup sprevádzkovania aplikácie pre prihlásenie cez slovensko.sk nájdete po prihlásení bez zastupovania vo Vašom profile v sekcii Aplikácie.

Prihlásenie mobilnou aplikáciou

Načítajte v aplikácii slovensko.sk - Prihlásenie, nasledovný QR kód:

Načítava sa QR kód pre prihlásenie. Prosím čakajte...

Potrebujete pomoc?

Prečítajte si riešenia na najčastejšie problémy.

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky +421 2 35 803 083.